=


.

สาส์นจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี        วิสัยทัศน์หนึ่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี คือ ความสามารถในการจัดการศึกษา วิจัย และ บริการวิชาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในเขตอีสานตะวันออกและอนุภูมิภาคลุ่มน้ําโขง และในพันธกิจหนึ่งที่ต้องดำเนินการคือ วิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น โดยสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 3 ซึ่งคณะเทคโนโลยีอุสาหกรรม เป็นหนึ่งในคณะ ฯ ที่มีความสามารถในสร้างงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ได้เป็นอย่างดี ในการจัดงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ECTI-CARD 2019 ครั้งที่ 11 ในหัวข้อ “นวัตกรรมและเทคโนโลยี 4.0 เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศไทยอย่างยั่งยืน” เป็นการตอกย้ำถึงความเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน และเป็นไปตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ซึ่ึ่งทางคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้ดำเนินการอย่างสอดคล้องกับนโยบายของทางมหาวิทยาลัย ฯ ที่ได้วางไว้ ขอให้การจัดงานประชุมวิชาการ ฯ ในครั้งนี้ สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ทุกประการ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านที่มาร่วมงานในครั้งนี้มีความสุขในการประชุม เหมือนกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยที่ว่า "มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เป็นมหาวิทยาลัยแห่งความสุข"รองศาสตราจารย์ธรรมรักษ์ ละอองนวล
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

.

สาส์นจากนายกสมาคม ECTI


ขอต้อนรับนักวิจัยทุกท่านสู่การประชุมวิชาการระดับชาติ งานวิจัย และพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 11
(ECTI-CARD 2019) ณ จังหวัดอุบลราชธานี เมืองแห่งนักปราชญ์


        การประชุมวิชาการ ECTI-CARD เป็นการประชุมวิชาการระดับชาติที่มุ่งเป้าผลงานวิจัยที่เป็นการประยุกต์วิศวกรรมไฟฟ้า คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ทำให้ใช้งานได้จริงและเป็นประโยชน์กับประชาชน งานประชุมวิชาการนี้เริ่มจัดขึ้นโดยกรรมการของสมาคม ECTI ครั้งแรกจัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในปีค.ศ. 2009 โดยการนำของ อ.อนันต์ ผลเพิ่ม และได้เวียนกันจัดต่อมาในจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศไทยโดยมหาวิทยาลัยต่างๆ ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร (2010) มหาวิทยาลัยรังสิต (2011) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญญบุรี (2012) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (2013) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (2014) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (2015) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครและสถาบันมาตรวิทยา (2016) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีและมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครและมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย (2017) และมหาวิทยาลัยนเรศวร (2018)

       ครั้งนี้นับเป็นครั้งที่ 11 ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุระเจตน์ อ่อนฤทธิ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้ให้เกียรติเป็นประธานจัดงานร่วมกับสมาคม ECTI ภายใต้หัวข้อ “นวัตกรรมและเทคโนโลยี 4.0 เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศไทยอย่างยั่งยืน”

ในปีนี้ คณะผู้จัดงานได้เลือกโรงแรมบ้านสวนคุณตา กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ทเป็นสถานที่จัดงาน โดยโรงแรมนี้มีที่ตั้งอยู่นอกเมืองอุบลราชธานีฝั่งวารินชำราบและล้อมรอบด้วยสนามกอล์ฟและธรรมชาติทำให้มั่นใจได้ว่า ผู้เข้าร่วมประชุมจะมีความสุขในการรายงานผลงานวิจัย อภิปรายองค์ความรู้ใหม่ๆ ที่นำมาแลกเปลี่ยนกัน และเกิดความคิดใหม่ๆ ในเชิงนวัตกรรมจากสิ่งแวดล้อมที่สวยงามและบรรยากาศที่เป็นกันเอง นอกจากนั้น ผู้เข้าร่วมประชุมควรใช้โอกาสนี้ในการเรียนรู้และศึกษาขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของจังหวัดอุบลราชธานี        

       ในนามของสมาคม ECTI กระผมขอแสดงความขอบคุณกรรมการผู้จัดทุกท่าน คณะทำงานจากราชภัฏอุบลราชธานี ผู้แต่งบทความวิจัย ผู้ตรวจบทความวิจัย และทุกท่านที่ทำงานเกี่ยวข้องกับการจัดงานนี้ ขอให้การประชุมวิชาการระดับชาติ ECTI-CARD 2019 ประสบความสำเร็จและทำให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านมีความสุขกับการเรียนรู้วิชาการที่ทันสมัยใหม่ๆ และเรียนรู้วัฒนธรรมของชาวอุบลราชธานี กระผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้เจอกับผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านที่ ECTI-CARD ทุกๆ ปีตลอดไปศาสตราจารย์ ดร.โกสินทร์ จำนงไทย
นายกสมาคม ECTI

.

สาส์นจากคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม


" การพัฒนาท้องถิ่นถือเป็นหัวใจสำคัญของยุทธศาสตร์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เนื่องด้วยหากท้องถิ่นมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน พื้นที่ต่าง ๆ ก็จะเกิดความเจริญทั้งทางด้านเศรษฐกิจ เทคโนโลยี วัฒนธรรม และอื่น ๆ "


        ในการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ECTI-CARD 2019 ในหัวข้อ “นวัตกรรมและเทคโนโลยี 4.0 เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศไทยอย่างยั่งยืน” เป็นไปตามยุทธศาสตร์ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โดยได้รับความไว้วางใจจากทาง สมาคมวิชาการไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคมและสารสนเทศแห่งประเทศไทย หรือ Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology Association of Thailand (ECTI Thailand) มีจุดมุ่งหมายหลักของการจัดงานเพื่อรวบรวมผลงานวิจัย งานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และการพัฒนาเชิงประยุกต์ รวมถึงเพื่อเปิดโอกาสให้นักวิจัย ผู้พัฒนา ผู้ใช้งาน และหน่วยงานต่าง ๆ ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการร่วมกัน อีกทั้งสามารถนำผลงานที่ตีพิมพ์ไปพัฒนาต่อยอดในระดับท้องถิ่น ระดับสากล และพัฒนาสู่ผลิตภัณฑ์ในเชิงพาณิชย์ได้

        ทางคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับเกียรติในการจัดงานในครั้งนี้ และทางคณะ ฯ ขอต้อนรับคณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน เข้าสู่เมืองอุบลราชธานี ซึ่งได้ชื่อว่า "อุบลเมืองดอกบัวงาม แม่น้ำสองสี มีปลาแซ่บหลาย หาดทรายแก่งหิน ถิ่นไทยนักปราชญ์ ทวยราษฎร์ใฝ่ธรรม งามล้ำเทียนพรรษา ผาแต้มก่อนประวัติศาสตร์ ฉลาดภูมิปัญญาท้องถิ่น ดินแดนอนุสาวรีย์คนดีศรีอุบล"

        ขอขอบคุณ รองศาสตราจารย์ธรรมรักษ์ ละอองนวล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ที่ให้การสนับสนุนในทุกด้านของการจัดงาน และขอขอบคุณ ศาสตราจารย์ ดร.โกสินทร์ จำนงไทย นายกสมาคม ECTI ที่ให้โอกาสทางคณะ ฯ ในการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ECTI-CARD 2019 หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะได้รับความประทับใจในการจัดงานครั้งนี้และอยู่ในความทรงจำของทุกท่านตลอดไปผู้ช่วยศาสตราจารย์สุระเจตน์ อ่อนฤทธิ์
คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี