=

Workshop และการแข่งขันการวัดทางไฟฟ้า

วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2562 (13.00 – 15.00 น.)

รายการ เวลา (นาที)
- บรรยายการคำนวณค่าความไม่แน่นอนที่เกิดจากการวัด (สถิติ) 40
- วิธีใช้อุปกรณ์สำหรับการวัด 20
- แข่งขันการวัดทางไฟฟ้า 60
หมายเหตุ

- ผู้เข้าแข่งขัน ทีมละ 2 คน รับจำนวนจำกัด
- ทีมที่ชนะจะได้เงินรางวัล ดังนี้ อันดับ 1 (5,000 บาท) และรางวัลชมเชย (1,000 บาท จำนวน 2 รางวัล)
- ประกาศรางวัล 18.00 – 21.00 น. วันที่ 6 มิถุนายน 2562 (Banquet time)