=

ความท้าทายและโอกาสจากการบูรณาการเทคโนโลยี IoT และแม่เหล็กไฟฟ้าสำหรับนวัตกรรมไทย 4.0

Challenges and Opportunities in Integrating of IoT and EM for Thailand Innovation 4.0

Session Chair : รศ. ดร.ศราวุธ ชัยมูล (มข.)

                                 Prof. Dr. Sarawuth ChaiMool (KKU)


Abstract : เทคโนโลยี IoT ได้เข้ามามีบทบาทและถูกนำมาประยุกต์ใช้กับโลกปัจจุบันอย่างแพร่หลาย การพัฒนาและการบูรณาการ IoT เข้ากับศาสตร์แขนงต่าง ๆ จึงเป็นเรื่องท้าทาย รวมทั้งเป็นโอกาสให้นักวิจัย นวัตกรในศาสตร์นั้น ๆ ได้มีส่วนของการเข้าร่วมพัฒนาร่วมกับ IoT หนึ่งในศาสตร์นั้นคือ สนามแม่เหล็กไฟฟ้า ดังนั้น ในส่วนของ special session นี้จึงมุ่งเน้น การนำเสนอการบูรณาการเทคโนโลยี IoT และแม่เหล็กไฟฟ้า ไม่ว่าจะเป็นระบบเซนเซอร์ ระบบสื่อสารไร้สายสำหรับ IoT เทคโนโลยีวัสดุทางแม่เหล็กไฟฟ้ารวมทั้งระบบที่เกี่ยวข้องกับ IoT ต่าง ๆ


รายชื่อบทความใน Session

1. IoT บนพื้นฐานระบบควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าในบ้านอัจฉริยะ

Ms. Hiran Rodnuan, Assist. Prof. saravud chanthaket, Assist. Prof. Suratsavadee K. Korkua, Assist. Prof. Jakrawat Budboochu, Dr. Siraporn Sakphrom*


2. Wireless Internet of Things (WIoT) Connectivity and Network Technologies

Assoc. Prof. Sarawuth Chaimool*, Assist. Prof. Kamol Boonlom


3. An Indoor Microgreens Garden Box with Automatic Lighting and Watering Control System using NB-IoT

Ms. Pannika Prathyajuta *


นวัตกรรมเครื่องมือวัดและสมองกลฝังตัวเพื่อเทคโนโลยีการวัดและการควบคุม

Innovative Measuring Instruments and Embedded Systems for Measurement and Control Technology

Session Chair : ผศ.ดร.กฤษณ์ อ่างแก้ว

                                  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ


Abstract : มุ่งเน้นการนำเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดการพัฒนาทางด้านเครื่องมือวัด สมองกลฝังตัว การควบคุม การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน และหัวข้ออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเทคโนโลยีและนวัตกรรม


รายชื่อบทความใน Session

1. Home Surveillance and Notified System by Using Twitter

Assoc. Prof. Krit Angkeaw * , Mr. Surachai Chunchay


2. การพัฒนาเครื่องวัดอุณหภูมิสำหรับการประกอบหัวอ่านฮาร์ดดิกส์ในเครื่องพาเลทอินไลน์ยูวีเคียว

Ms. Kanokwan Ruangsiri * , Mr. Ati Pongpachamnanwet , Ms. Pornchanok Vanich , Mr. Jakkawat Deeying , Mr. Prathan. Chommuangpuk


3. การพัฒนาระบบแจ้งเตือนการล้มในห้องน้ำผ่านแอปพลิเคชันไลน์

Dr. Teerapong Orachon* , Mr. Preeda Sudajun , Mr. Kit Malawong , Assoc. Prof. Boonruang Wangsilabatra , Assist. Prof. Seksan Chaijit , Dr. Punnavich Phatsornsiri


4. นาฬิกาข้อมือสำหรับช่วยเหลือผู้สูงอายุ

Mr. ณัฐพร พรสวัสดิ์ , Mr. ณัฐภัทร สมบูรณ์สุข , ดลวัฒน์ ณวิพันธ์ , Assoc. Prof. พิพัฒน์ พรหมมี *


5. Indoor Positioning System using Bluetooth Low Energy Technology

Ms. Kanchana Wanatarat , Assoc. Prof. Yuttapong Rangsanseri *


6. ระบบจำลองสังคมไร้เงินสด

Assist. Prof. นภัทร สระเอี่ยม *, Mr. กิตติพงษ์ ทองคงหาญ , Mr. ฐากูร ประถมบุตร , Mr. ณัฐสิทธิ์ เหลืองอุดมชัย


7. การแก้ไขจุดอับของสัญญาณโทรศัพท์

Assist. Prof. สิรภพ ตู้ประกาย *, Mr. ถาวร อภัยศิลา


นวัตกรรมเพื่อพลังงานทดแทนและอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ

Innovation for Renewable Energy and Smart Electronics

Session Chair : ผศ. ดร.ดิเรก จันตะคุณ

                                  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาณขอนแก่น


Abstract : มุ่งเน้นงานวิจัยด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้ในงานด้านวิศวกรรมอิเล็กทรอินิกส์ เช่น วิศวกรรมอิเล็กทริอนิกส์ทางการเกษตร การประยุกต์ใช้งานระบบสมองกลฝังตัว การประยุกต์ใช้งานระบบประมวลผลภาพทางการเกษตร การประยุกต์ใช้งานระบบสื่อสาร การประยุกต์ใช้งานในสื่อการเรียนการสอน ด้านนวัตกรรมอิเล็กทรอนิกส์เพื่อพลังงานทดแทน และหัวข้ออื่น ๆ ด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยี

รายชื่อบทความใน Session

1. Implementation Digital Finite Impulse Response Filter via Using FPGA

Thanat Sooknuan *


2. Implementation PID Controller by using FPGA and Applied for Control Speed Motor

Mr. Thanat Sooknuan *


3. PID Temperature Controller for Reflow Oven

Mr. Thanat Sooknuan


4. Control System Design For Automate Sorting Robotic Arm

Assist. Prof. Vichupong Wiboonjaruen *


5. Implement Even-Scroll Chaotic Generator Based on Matlab Simulink

Assist. Prof. Vichupong Wiboonjaruen *


6. The PID Controller Design for Inverted pendulum on a Cart System

Mr. Maitree Thumma *


7. Gain Enhancement Technique of a Microstrip Antenna by Adding Dielectric in front of the Antenna

Dr. Paowphattra Kamphihul *


8. Creating a Gain Improvement for a Monopole Antenna Using a Vertical Wire Medium Structure

Assist. Prof. Surin Onnom *


9. Efficiency Enhancement of a Printed Dipole Antenna Using EBG for DTV System

Dr. Saran Kampeephut *


10. Control and Monitoring System of Electrical Appliances via a Mobile Phone

Dr. Winyou Sirabut *


11. A Study in the optimal geometries of ejector by multi-objective evolutionary algorithms

Assist. Prof. Tawatchai Jaruwongwittaya *


12. Application of heat pipe to increase the performance of vapor compression refrigeration system

Mr. Apidech Boonjue *


13. Effect of Operating Conditions on the Ejector Sizes Used as an Expansion Device of Vapor Compression Refrigeration System

Dr. Chayarnon Saengmanee *


14. แม่แรงไฟฟ้าควบคุมโดยรีโมทไร้สายอัติโนมัติ

Assist. Prof. Tawatchai Jaruwongwittaya *


15. การประยุกต์ใช้โครงข่ายประสาทเทียมเพื่อทำนายปริมาณแก๊สไนโตรเจนออกไซด์ที่เกิดจากหัวพ่นไฟวัสดุพรุนเม็ดกลมอัดแน่น

Mr. Pathiwat Waramit *


16. เครื่องสีข้าวอเนกประสงค์ขนาดเล็ก

Ms. จินดาพร สืบขำเพชร *


17. เครื่องต้นแบบผลิตปุ๋ยหมักอัตโนมัติจากผักตบชวาด้วยระบบถังปิดเติมอากาศแบบถังหมุน

Mr. ธวัช ธรรมบุตร *


18. การประยุกต์ใช้งานราสเบอรีพายสำหรับนักศึกษาประกาศยบัติวิชาชีพชั้นสูงกรณีศึกษาการสร้างโอห์มดิจิตอลมิเตอร์

Mr. ศราวุฑ คงลำัพันธ์ *


19. การออกแบบชุดสาธิตระบบการทำงานของอินเวอร์เตอร์ที่ให้สัญญาณเอาต์พุตแบบสี่เหลี่ยม

Mr. สิทธิเดช เหล่าจูม *


20. การออกแบบชุดสาธิตระบบการทำงานของอินเวอร์เตอร์เพียวไซน์ แบบ 1 เฟส

Mr. สิทธิเดช เหล่าจูม *


21. การพัฒนาชุดสาธิตมอเตอร์ไฟฟ้า

Mr. สุทธิพงษ์ ฟุ้งเดช *


22. เครื่องตัดฟองน้ำแบบอัติโนมัติสำหรับการปลูกพืชไฮโดรโปนิกส์

Mr. สุทธิพงษ์ ฟุ้งเดช *


23. ระบบจำลองการควบคุมอัตโนมัติแบบไร้สายของโครงข่ายการจ่ายน้ำอย่างชาญฉลาดด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพน้ำหนักเฉลี่ยหลายเซ็นเซอร์

Ms. สุภาพร ปานิคม *


24. ระบบเฝ้าระวังการเกิดเชื้อราในดินสำหรับการปลูกมะเขือเทศภายในโรงเรือน โดยใช้เครือข่ายเซนเซอร์ไร้สาย

Mr. kongphope chaarmart *


25. Development of automatic fish feeding machine.

Assist. Prof. Sarawoot Boonkirdram *


26. Impulse Voltage Generator

Mr. winai methavithit *


27. ประสิทธิภาพของชุดรับลมจากคอยล์ร้อนของเครื่องปรับอากาศสำหรับการผลิตไฟฟ้า

Yutthasak Todtong *


28. อุปกรณ์ตรวจวัดประสิทธิภาพของแผงโซล่าเซลล์โดยใช้โปรแกรมอาดูโน่

Mr. Aphaiphak Prathumthip *


29. ระบบแจ้งเตือนปริมาณน้ำฝนแบบอัจฉริยะ

Mr. Nuttapong Bootthanu *


30. การออกแบบสื่ออินโฟกราฟิกเรื่อง การปฏิบัติตนในการใช้บริการบ่อน้ำร้อนควนแคงอำเภอกันตัง จังหวัดตรัง

Mr. Apichat Shridshom *


31. การออกแบบอินโฟกราฟิกเรื่อง แนวปฎิบัติในการควบคุมและป้องกันภาวะความอ้วนในนักเรียน ป.6

Mr. Chalermchai Sulong *


32. สื่อเชิงโต้ตอบ 2 มิติ เรื่อง ระบบสุริยะ

Mr. ปัญญาวุธ กล่ำเงิน *


33. การประยุกต์หุ่นยนต์แกนหมุน 2 ข้อต่อสำหรับย้อมสเมียร์เลือด

Assist. Prof. ปองพล แสนสอน *


34. ระบบตรวจวัดและระบบควบคุมแก๊สไร้สาย

Mrs. บัววรณ์ ไชยธงรัตน์ * , Mr. ชัชวาลย์ อติจันทร์พงษ์ , Mr. สุเมธี พรหมสุขันธ์ , Mr. วิธวิทย์ ภูมิชัยโชติ


35. Control and Reporting Electrical Faults of Three Phase Induction Motor via Smartphone

Assist. Prof. choosak kamonkhantithorn * , Mr. anucha linla , Mr. nattaphon thongkumyoo , r. Winai Mathavithit


36. การออกแบบตัวควบคุมพีไอดีด้วยบอร์ดคิดไบร์ท

Mr. สมพร เตียเจริญ *


วิศวกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

Engineering and Industrial Technology

Session Chair : ดร.ณัฐพงศ์ วงศ์พร้อมมูล


Abstract : ได้เน้นการนำเสนอเทคโนโลยี นวัตกรรม และการประยุกต์ใช้งาน ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานในเชิงวิศวกรรม และอุตสาหกรรม อาทิ เทคโนโลยีการเกษตร การประยุกต์ใช้งาน IoT การประยุกต์ใช้งานปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน การประมวลผลภาพ การประยุกต์ใช้งานระบบแบบฝังตัว (Embedded System) และหัวข้ออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานวิศวกรรมและอุตสาหกรรม


รายชื่อบทความใน Session

1. การควบคุมแบบป้อนกลับวงจรทอนแรงดันไฟฟ้าสำหรับการประจุแบตเตอรี่

Mr. Atip Jundee *, Mr. Chinnawat Chansillapakorn


2. การวิเคราะห์เทคนิคการหาตำแหน่งของตำหนิผ้าสำหรับการตรวจสอบคุณภาพในระบบการทำงานแบบเวลาจริง

Dr. Thummaros Rugthum *, Mr. Trirat Promboot


3. เทคโนโลยี IoT สำหรับตู้ปลูกผักออร์แกนิคในครัวเรือน

Ms. ณัฐวดี สวัสดี *, Ms. ดลญาฉัตร พฤกษ์เย็นกรกุล , Ms. เวณิกา สายทอง , Ms. Kantida Pancharoen


4. การประยุกต์ใช้ข้อมูลจาก IoT กับ ปัญญาประดิษฐ์ เพื่อเรียนรู้พฤติกรรมการใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้า

Dr. Natapong Wongprommoon *, Mr. Paweenwat Natpracha , Mr. Ronnaporn Boonrut , Mr. Virachai Kueankaew , Mr. Hatsawat Khantayapiratkul


5. การพัฒนาเครื่องซีลถุงแบบสุญญากาศสำหรับผลิตภัณฑ์ชุมชน กรณีศึกษาการบรรจุข้าวอินทรีย์

Mr. Chaliew Ketkaew *


6. ช้อนรักษาความเสถียรสำหรับผู้ป่วยโรคพาร์กินสัน

Mr. ณรงค์ศักดิ์ มโนสิทธิชัย *, Mr. กรวิชญ์ เชื้อทอง , Ms. กัญญารัตน์ คำราม , Ms. กุลสตรี จีราพันธุ์


7. Four-Wheels Wall-Climbing Robot

Phamorn Silapan *


8. การกำหนดค่าพารามิเตอร์ที่เหมาะสมของอัลกอริทึมอาณานิคมผึ้งประดิษฐ์สำหรับปัญหาการหาค่าที่เหมาะสมแบบตัวแปรต่อเนื่อง

Assist. Prof. Aphirak Khadwilard *


9. การประยุกต์ใช้แลปวิวควบคุมอุปกรณ์นิวแมติกส์ไฟฟ้าทำงานแบบต่อเนื่องเมื่อไม่มีสัญญาณไฟไม่สู้กัน

Mr. ekbodee muangklang *


10. Development of potential reading of students with visually impaired using the standardization with electronic media EPUB 3

Mr. Kunanon Somkham * , Mr. Thummanoon Hwanchaeam , Mr. Chanakan Jaiyen , Assist. Prof. Rapeepan Kaewon


11. Programming of Testing the Temperature and Soil Moisture for Intelligent Farming Using Growing of Organic Vegetables

Mr. Jirasak Wongbongkotpaisan * , Ms. Rattanaporn Angkanarungrat , Ms. Onnicha Saetang , Assist. Prof. Rapeepan Kaewon


เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและคุณภาพชีวิตของมนุษย์

Technology and Innovation for Local Community Development and Human Quality of Life

Session Chair : ผศ.นนทรัฐ​ บำรุงเกียรติ

                                 สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี​ จังหวัดลพบุรี


Abstract : การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหา​ของชุมชนท้องถิ่นทั้งภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม​ โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน​ เช่น​ นักเรียน​ นักศึกษา​ อาจารย์ นักวิจัย​ ในพื้นที่​เพื่อตอบโจทย์ความต้องการที่จะพัฒนาชุมชนท้องถิ่นของตนเองอย่างแท้จริงรวมถึงการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษย์ในด้านต่างๆ​ เช่น​ การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อแก้ปัญหาหรือช่วยดูแลด้านสุขภาพ​ ช่วยเหลือและดูแลผู้สูงอายุ​ แก้ปัญหาความเท่าเทียมทางสังคมของผู้พิการ​ เป็นต้น

รายชื่อบทความใน Session

1. The real-time patient-elderly falls monitoring system by Gaussian Distribution Function using Dynamic time warping pattern recognition

Mr. Thanat Kanadee *, Mr. Pipatpong Sommawang


2. Application of heat-induction technique for silver screening

Mr. Anusorn raothao *


3. การเพิ่มปริมาณออกซิเจนในน้ำด้วยปั้มพลังงานแสงอาทิตย์

Dr. Chaowat - Euafua *


4. ระบบควบคุมน้ำดื่มเพื่อสุขภาพ

Dr. Chaowat - Euafua *


5. ตู้เก็บยาอัจฉริยะสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการทางสายตา โดยใช้เทคโนโลยีอาร์เอฟไอดี

Mr. Thanat Kanadee * , Mr. Pipatpong Sommawang


6. โปรแกรมประยุกต์การตรวจจับสีวัตถุในภาพสำหรับผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็น

Dr. Punnarai Siricharoen * , Mr. Wisarut Kongsakdinasarn , Ms. Chanidapa Sawangsawai , Mr. Sanhanut Janwibool


7. โปรแกรมประยุกต์บนเว็บสำหรับการวิเคราะห์ลักษณะนิสัยจากภาพโครงหน้าและเทคโนโลยีการตรวจจับใบหน้า

Ms. Arisa Suksomjaipak *


8. เครื่องตัดสายรัดพลาสติกกึ่งอัตโนมัติสำหรับงานสานไม้กวาดทางมะพร้าวของ ชุมชนวัดสะพานอิฐ ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี

Mrs. wadeenat wannasawaskul *


9. ผลการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง นิติกรรม ประกอบการเรียนรายวิชากฎหมายธุรกิจ ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

Ms. Benjapron Boonsayomphu *


10. โปรแกรมช่วยแปลอักษรเบรลล์สำหรับครูผู้สอนที่มีผู้เรียนเป็นผู้พิการทางสายตา

Mr. Nontarat Bumrungkiat *


เทคโนโลยีการวัดขั้นสูง และนวัตกรรมไอที 4.0

Advanced Measurement Technology and IT innovation 4.0

Session Chair : ดร. วีณา จันทร์รัชชกูล

                                 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี


Abstract : การนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวัน ทั้งในด้านการวัดและทดสอบแบบอัตโนมัติเพื่อความรวดเร็วในการจัดการเครื่องมือและข้อมูลในห้องปฏิบัติการ ทั้งด้านการสื่อสารด้านความถี่ต่างๆ เช่น ความถี่เสียง วิทยุและไมโครเวฟ ยังรวมถึงการประยุกต์การวัดขั้นสูงทางด้านเชิงกล มิติ แสงและอุณหภูมิ นอกจากนี้บทความที่เกี่ยวข้องในกลุ่มนี้ยังรวมถึงการประยุกต์ใช้โปรแกรมทางไอทีในการช่วยสำหรับการสื่อสาร ทั้งระหว่างบุคคลและบุคคล บุคคลและเครื่องมือ เครื่องมือและเครื่องมือ เช่น การสื่อสารเพื่อช่วยผู้บกพร่องทางการฟังด้วยภาษามือ และการสื่อสารเพื่อการตรวจสอบควบคุมอุณหภูมิและความชื้นแบบเฝ้าติดตาม เป็นต้น

รายชื่อบทความใน Session

1. แอปพลิเคชันแนะนำภาษามือผ่านคำสั่งเสียงในหมวดหมู่การทักทายเบื้องต้น

Ms. อนันตา สาโรวาท * , Ms. สุภาภร จันพา , Dr. วีณา จันทร์รัชชกูล , Assist. Prof. บุรัสกร อยู่สุข


2.เกมส์ช่วยสอนตรรกในการเขียนโปรแกรม

Mr. ภูริวัฒน์ วรรณะ * , Mr. จัตุวัฒน์ หงส์ขันทอง , Dr. วีณา จันทร์รัชชกูล


3. ระบบค้นหาหอพักผ่านการอัพเดตจากไลน์

Mr. จักริน ทองจิตร * , Mr. ปณิธาน บุญร้อง , Dr. วีณา จันทร์รัชชกูล


4. ระบบการแสดงผลข้อมูลอุณหภูมิแบบเรียลไทม์

Mr. อาทิตย์ เชื้อหอม * , Dr. วีณา จันทร์รัชชกูล


เทคโนโลยีสำหรับเมืองอัจฉริยะ

Technology for Smart City

Session Chair : บริบูรณ์ ดีกา

                                 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี


Abstract : การประยุกต์เทคโนโลยีดิจิทัลหรือข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสารในการเพิ่มประสิทธิและคุณภาพของบริการชุมชน เพื่อช่วยในการลดต้นทุน และลดการบริโภคของประชากร โดยยังคงเพิ่มประสิทธิภาพให้ประชาชนสามารถอยู่อาศัยได้ในคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เพื่อให้เกิดชุมชนเมืองที่อำนวยความสะดวกแก่ผู้อยู่อาศัยและได้รับคุณภาพในการใช้ชีวิตที่สูง เป็นเมืองที่น่าอยู่อาศัย และมีการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่น้อยที่สุดอย่างมีประสิทธิภาพ

รายชื่อบทความใน Session

1. แอพพลิเคชั่นสนับสนุนเส้นทางการจำหน่ายข้าว

Mr. Piyawat Adthajak*


2. ระบบควบคุมความชื้นของผิวดินสำหรับการเกษตร

Mrs.Wajiraporn Prachumrak*


3. การพัฒนาระบบแจ้งเตือนการรับบริจาคโลหิตในกรณีฉุกเฉิน กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

Mr. ณัฐวัตร คมเฉียบ * , Ms. รัตน์ชฎาพร ศรีสุระ


4. การพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศด้วยเทคนิคเครือข่ายเซ็นเซอร์

Mr. เฉลิมเกียรติ สุตาชา*


5. การพัฒนาเว็บไซต์ KM การทางพิเศษแห่งประเทศไทย โดยใช้แนวคิด KM Deployment Strategy เพื่อจัดการองค์ความรู้ภายในองค์กรแบบยั่งยืน

Mr. อุทัย วังชัยศรี *


6. การทบทวนเทคโนโลยีเครื่องตรวจวัดปริมาณฝุ่นละลองในอากาศที่เหมาะสมกับการใช้งานในประเทศไทย

Ms. ทักษิณา กรไกร *


7. การพัฒนา Api เพื่อสร้างฐานข้อมูลสภาพจราจร

Mr. อุดมโชค สุริยะจรัสแสง *


8. การพัฒนาระบบระบุตำแหน่งอุปกรณ์ของทางพิเศษโดยใช้แอพพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ

Ms. ชุติกาญจน์ จอง *


9. การปรับปรุงความแม่นยำของระบบแสดงตำแหน่งสำหรับ Mobile Application บนทางพิเศษ

Mr. ธวัธชัย รักษาชาติ *


10. การออกแบบระบบแนะนำการเลือกโมเดลการเรียนรู้ของเครื่องและค่าพารามิเตอร์ที่เหมาะสมกับชุดข้อมูล

Mr. jittapoo poolwan * , Ms. tanaporn tongkon


Data Analytics/Visualization


Session Chair : รศ.ดร.เอกรัฐ บุญเชียง

                                 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


Abstract : เป็นศาสตร์ของการวิเคราะห์ ข้อมูลต่าง ๆ จาก Big data เพื่อช่วยในด้านธุรกิจ หรือตามวัตถุประสงค์ อื่นๆ ที่ต้องการ ซึ่งเริ่มต้น จากความสามารถของเราในการนําข้อมูลหล่าน้ัน มาให้อยู่ในรูปแบบที่พร้อมจะประมวลผลได้โดย เทคโนโลยีหรือชุดคําสั่งและแบบจําลองที่สร้างขึ้น เพื่อนําข้อมูลที่ได้ผ่านการวิเคราะห์แล้วมาใช้ หรือ แปลความหมายโดยบุคคลที่ได้รับการฝึกอบรมการใช้เทคโนโลยีเหล่านั้น Data Visualization เป็นการศึกษาการนำเสนอข้อมูลเชิงภาพ ข้อมูลที่นำเสนอนั้นอาจจะผ่านการทำ Data Analytics มาแล้วความหมายของข้อมูลจะถูกออกแบบ ผ่านรูปแบบแผนผัง ข้อมูลจะถูกนำเสนอในเชิงปริมาณดูน่าสนใจ เข้าใจง่าย เห็นภาพรวมได้ชัดเจน ง่ายต่อการจดจำ และนิยมนำมาใช้ประกอบในการรายงาน การวิเคราะห์ สรุปผล กล่าวคือ “การทำให้ข้อมูลเชิงปริมาณแสดงเป็นรูปภาพ"

รายชื่อบทความใน Session

1. การคัดแยกเชื้อเพลิงการเผาไหม้โดยใช้กล้องตรวจจับความร้อน

Mr. ธีรพงศ์ สือจันทรา* , Prof. โกสินทร์ จำนงไทย


การจัดการและการควบคุมระบบกักเก็บพลังงานแบตเตอรี่ในสมาร์ทกริด


Session Chair : ผศ.ดร. จงลักษณ์ พาหะซา (มพ.)

Abstract : การเพิ่มขึ้นของแหล่งจ่ายพลังงานทดแทนแบบกระจาย (Distributed renewable energy resources: RES) ในสมาร์ทกริด เช่น การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม และการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ทำให้ความสำคัญของการจัดการและการควบคุมระบบกักเก็บพลังงาน (Energy storage system: ESS) มีความสำคัญมากยิ่งขึ้น เนื่องจาก ค่าใช้จ่ายในการลงทุนของระบบกักเก็บพลังงานแบตเตอรี่มีราคาแพง และต้องได้รับการพิจารณาเป็นอันดับแรกเมื่อต้องติดตั้งระบบกักเก็บพลังงานแบตเตอรี่ในสมาร์ทกริด นอกจากนี้ การจัดการที่ชาญฉลาดของระบบกักเก็บพลังงาน จะสามารถเพิ่มอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ได้ ในอีกด้านหนึ่ง การควบคุมที่เหมาะสมของระบบกักเก็บพลังงาน ก็ยังสามารถเพิ่มประสิทธิ์ภาพการบริการเสริมให้แก่สมาร์ทกริด เช่น การควบคุมความถี่โหลดและการควบคุมแรงดัน

การประยุกต์ใช้งานระบบควบคุมอัตโนมัติเพื่อประเทศไทย 4.0


Session Chair : ดร. ธนกร เจณณวาสิน

                                 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี


Abstract :

วิศวกรรมศึกษาและการจัดการเรียนรู้เทคโนโลยี

Engineering Education and technology learning management


Session Chair : รศ.ดร.ธเนศ ธนิตย์ธีรพันธ์

                                 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี


Abstract :

Other Spacial Topic

รอการ Update เร็วๆนี้