=
การประชุมวิชาการระดับชาติ ECTI-CARD 2019 ครั้งที่ 11


4 - 7 มิถุนายน พ.ศ. 2562         “นวัตกรรมและเทคโนโลยี 4.0 เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศไทยอย่างยั่งยืน” จัดโดย คณะเทคโนโลยี อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี และสมาคมวิชาการไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคมและสารสนเทศประเทศไทย ระหว่างวันที่ 4 - 7 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ณ จังหวัดอุบลราชธานี มีจุดมุ่งหมายหลักของการจัดงานเพื่อรวบรวมผลงานวิจัย งานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และการพัฒนาเชิงประยุกต์ รวมถึงเพื่อ เปิดโอกาสให้นักวิจัย ผู้พัฒนา ผู้ใช้งาน และหน่วยงานต่าง ๆ ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการร่วมกัน อีกทั้งสามารถนำผลงานที่ตีพิมพ์ไปพัฒนาต่อยอดในระดับท้องถิ่น ระดับสากล และพัฒนาสู่ผลิตภัณฑ์ในเชิงพาณิชย์ได้ ซึ่งบทความที่ส่งมานั้นจะได้รับการพิจารณาคุณภาพและความสมบูรณ์ของงานโดยผู้ทรงคุณวุฒิ บทความที่ได้รับการคัดเลือก และได้นำเสนอในที่ประชุม ECTI-CARD 2019 จะได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่อง ECTI-CARD (ECTI-CARD Proceedings) ซึ่ง สามารถสืบค้นได้จากฐานข้อมูลของสมาคม ECTI

ส่งบทความฉบับสมบูรณ์
5 มกราคม 2562
5 กุมภาพันธ์ 2562
17 กุมภาพันธ์ 2562
ประกาศผลการพิจารณา
18 มีนาคม 2562
1 เมษายน 2562
ส่งต้นฉบับเพื่อตีพิมพ์
26 เมษายน 2562
วันจัดประชุมวิชาการ
4-7 มิถุนายน 2562

412 Likes

37 Comments

หัวข้อบทความที่เกี่ยวข้อง • Topic Conferrence

 • กลุ่มที่ 1   การเกษตรอัจฉริยะ อุตสาหกรรม การเกษตร

 • กลุ่มที่ 2   เทคโนโลยีชีวภาพ การแพทย์ วิทยาศาสตร์กายภาพ วิทยาศาสตร์การกีฬา

 • กลุ่มที่ 3   การประหยัดพลังงาน การจัดการพลังงาน บ้านอัตโนมัติ

 • กลุ่มที่ 4   การเรียนการสอนทางไกล การศึกษาบันเทิง คอมพิวเตอร์ แอนิเมชัน

 • กลุ่มที่ 5   การกู้ภัย ระบบเตือนภัย และ พยากรณ์

 • กลุ่มที่ 6   การสื่อสาร การสนับสนุนผู้ใช้ตามบ้าน เครือข่ายสังคม เครือข่ายไร้สาย

 • กลุ่มที่ 7   การขนส่ง การควบคุมจราจร การจัดการอุตสาหกรรม

 • กลุ่มที่ 8   ธุรกิจการธนาคาร การท่องเที่ยว และการโรงแรม

 • กลุ่มที่ 9   ระบบความปลอดภัย การควบคุมการเข้าถึง การยืนยันตัวตน ระบบตรวจจับ

 • กลุ่มที่ 10   มาตรวิทยา การวัดและควบคุม

 • กลุ่มที่ 11   วิศวกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

 • กลุ่มที่ 12   STEM เทคโนโลยีการศึกษา

 • กลุ่มที่ 13   หัวข้ออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องSpecial Sessions


ข้อเสนอสำหรับเซสชันพิเศษจากผู้เขียนที่ต้องการมีส่วนร่วมใน ECTI CARD 2019   << รายละเอียดเพิ่มเติม >>


อัตราค่าลงทะเบียนสำหรับการประชุมวิชาการระดับชาติ ECTI-CARD 2019* Early-bird Registration:      ลงทะเบียนและชำระค่าลงทะเบียนภายใน 19 เมษายน 2562    30 เมษายน 2562

** On-site Registration:      ลงทะเบียนและชำระค่าลงทะเบียนระหว่างวันที่ 20 เมษายน 2562    1 พฤษภาคม 2562 ถึง วันที่ 4 มิถุนายน 2562

หมายเหตุ
1.   ทุกบทความที่ได้รับการตอบรับให้นำเสนอในการประชุมวิชาการ จะต้องลงทะเบียนและชำระค่าลงทะเบียน (Regular หรือ Student) ภายในวันที่ 19 เมษายน 2562 30 เมษายน 2562 เพื่อยืนยันการเข้าร่วมนำเสนอบทความและตีพิมพ์ลงใน Proceeding
2.   Regular, Regular (ECTI-Member), Student, Student (ECTI-Student-Member) สามารถเข้าร่วมการนำเสนอผลงาน ชมการสาธิตผลงานและงานแสดงต่างๆ และจะได้รับ Abstract Proceeding, Coffee-break, Lunch, Welcome reception (5 มิ.ย. 2562), Dinner banquet (6 มิ.ย. 2562)
3.   Accompany สามารถเข้าร่วมฟังการนำเสนอผลงาน ชมการสาธิตผลงานและงานแสดงต่างๆ และจะได้รับ Coffee-break, Lunch, Welcome reception (5 มิ.ย. 2562), Dinner banquet (6 มิ.ย. 2562)
4.   บัตรเพิ่มเติมสำหรับ Dinner banquet สามารถติดต่อซื้อได้ที่โต๊ะลงทะเบียนในวันงาน (เด็กความสูงน้อยกว่า 120 ซม. ไม่ต้องใช้บัตร Dinner banquet)

ECTI-CARD 2019


4 - 7 มิถุนายน 2562วันอังคาร ที่ 4 มิถุนายน 2562

Times Description Place
09.00 - 17.00 เตรียมสถานที่ & Technical Prepare บ้านสวนคุณตา กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท

วันพุธ ที่ 5 มิถุนายน 2562

13.00 - 17.00 ลงทะเบียนร่วมงาน บ้านสวนคุณตา กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท
18.00 - 21.00 Welcome Party ริมสระว่ายน้ำ

วันพฤหัสบดี ที่ 6 มิถุนายน 2562

08.00 - 12.00 ลงทะเบียนร่วมงาน หน้าห้องเอนกประสงค์
09.00 - 10.15 - พิธีเปิดงานประชุม ECTI-CARD 2019
- กล่าวรายงานการจัดงานโดย คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
- ท่านอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ประธาน กล่าวเปิดงาน
- นายกสมาคม ECTI กล่าวต้อนรับ
- ถ่ายภาพร่วมกัน
ห้องเอนกประสงค์
09.15 - 09.45 Keynote Speaker: รศ.ดร.พรชัย พฤกษ์ภัทรานนต์ (มอ.) ห้องเอนกประสงค์
09.45 - 10.15 Keynote Speaker: รศ. ร.อ. ดร. วีระเชษฐ์ ขันเงิน (สจล.) ห้องเอนกประสงค์
10.15 - 10.30 รับประทานอาหารว่าง หน้าห้องเอนกประสงค์
10.30 - 11.00 Keynote Speaker: Prof Dr.Dusit Niyato (NTU) ห้องเอนกประสงค์
11.00 - 12.00 เสวนา ห้องเอนกประสงค์
12.00 - 13.00 รับประทานอาหารกลางวัน ห้องเอนกประสงค์
13.00 - 15.00 Workshop และการแข่งขันการวัดทางไฟฟ้า โดย สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.) ห้องเอนกประสงค์
13.00 - 15.00 นำเสนอผลงานภาคบรรยาย (1 เรื่อง 15 นาที) ห้องอิ่มบุญ 1, 4, 5, 6 และ ห้องเธียร์เตอร์
14.00 - 16.00 ประชุมกรรมการ Steering ห้องอิ่มบุญ 2, 3
15.00 - 15.15 รับประทานอาหารว่าง หน้าห้องประชุม
15.15 - 17.00 นำเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ ห้องเอนกประสงค์
18.00 - 23.00 Banquet
- กล่าวต้อนรับเข้าร่วมงานเลี้ยง Banquet โดย นายกสมาคม ECTI
- ประกาศ Best Papers และขอบคุณผู้เข้าร่วมงาน ผู้สนับสนุน และทีมงานฝ่ายต่าง ๆ
- มอบธง ECTI-CARD และประชาสัมพันธ์การจัดงาน ECTI-CARD 2020
เวทีด้านนอก หน้าอาคาร A

วันศุกร์ ที่ 7 มิถุนายน 2562

08.30 - 10.40 นำเสนอผลงานภาคบรรยาย (1 เรื่อง 15 นาที) ห้องอิ่มบุญ 1 , 2 , 3 , 4, 5, 6 และ ห้องเธียร์เตอร์
09.00 - 12.00 ประชุมคณะกรรมการ ECTI ห้องเอนกประสงค์
10.40 - 11.00 รับประทานอาหารว่าง บริเวณหน้าห้องเธียร์เตอร์
11.00 - 12.00 นำเสนอผลงานภาคบรรยาย (1 เรื่อง 15 นาที) ห้องอิ่มบุญ 1, 4, 5, 6 และ ห้องเธียร์เตอร์
12.00 - 13.00 รับประทานอาหารกลางวัน ห้องเอนกประสงค์
13.00 - 15.00 นำเสนอผลงานภาคบรรยาย (1 เรื่อง 15 นาที) ห้องอิ่มบุญ 1, 4, 5, 6 และ ห้องเธียร์เตอร์
15.00 - 15.15 รับประทานอาหารว่าง บริเวณหน้าห้องเธียร์เตอร์

อุบลราชธานี

อุบลเมืองดอกบัวงาม แม่น้ำสองสี มีปลาแซ่บหลาย หาดทรายแก่งหิน ถิ่นไทยนักปราชญ์ ทวยราษฎร์ใฝ่ธรรม
งามล้ำเทียนพรรษา ผาแต้มก่อนประวัติศาสตร์ ฉลาดภูมิปัญญาท้องถิ่น ดินแดนอนุสาวรีย์คนดีศรีอุบล