=


.
สาส์นจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

...รองศาสตราจารย์ ธรรมรักษ์ ละอองนวล
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

.
สาส์นจากนายกสมาคม ECTI

...ศาสตราจารย์ ดร.โกสินทร์ จำนงไทย
นายกสมาคม ECTI

.
สาส์นจากคณบดี คณะเทคโนโลยีีอุตสาหกรรม

...ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุระเจตน์ อ่อนฤทธิ์
คณบดี คณะเทคโนโลยีีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี