=


.

สาส์นจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี        วิสัยทัศน์หนึ่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี คือ ความสามารถในการจัดการศึกษา วิจัย และ บริการวิชาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในเขตอีสานตะวันออกและอนุภูมิภาคลุ่มน้ําโขง และในพันธกิจหนึ่งที่ต้องดำเนินการคือ วิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น โดยสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 3 ซึ่งคณะเทคโนโลยีอุสาหกรรม เป็นหนึ่งในคณะ ฯ ที่มีความสามารถในสร้างงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ได้เป็นอย่างดี ในการจัดงานการประชุมวิชาการ ECTI-CARD 2019 ครั้งที่ 11 ในหัวข้อ “นวัตกรรมและเทคโนโลยี 4.0 เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศไทยอย่างยั่งยืน” เป็นการตอกย้ำถึงความเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน และเป็นไปตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ซึ่ึ่งทางคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้ดำเนินการอย่างสอดคล้องกับนโยบายของทางมหาวิทยาลัย ฯ ที่ได้วางไว้ ขอให้การจัดงานประชุมวิชาการ ฯ ในครั้งนี้ สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ทุกประการ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านที่มาร่วมงานในครั้งนี้มีความสุขในการประชุม เหมือนกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยที่ว่า "มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เป็นมหาวิทยาลัยแห่งความสุข"รองศาสตราจารย์ธรรมรักษ์ ละอองนวล
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

.

สาส์นจากนายกสมาคม ECTI       ศาสตราจารย์ ดร.โกสินทร์ จำนงไทย

.

สาส์นจากคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม


" การพัฒนาท้องถิ่นถือเป็นหัวใจสำคัญของยุทธศาสตร์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เนื่องด้วยหากท้องถิ่นมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน พื้นที่ต่าง ๆ มีความเจริญทั้งทางด้านเศรษฐกิจ เทคโนโลยี วัฒนธรรม และอื่น ๆ "


        ในการจัดการประชุมวิชาการ ECTI-CARD 2019 ในหัวข้อ “นวัตกรรมและเทคโนโลยี 4.0 เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศไทยอย่างยั่งยืน” เป็นไปตามยุทธศาสตร์ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โดยได้รับความไว้วางใจจากทาง สมาคมวิชาการไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคม และสารสนเทศแห่งประเทศไทย หรือ Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology Association of Thailand (ECTI Thailand) มีจุดมุ่งหมายหลักของการจัดงานเพื่อรวบรวบผลงานวิจัย งานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และการพัฒนาเชิงประยุกต์ รวมถึงเพื่อ เปิดโอกาสให้นักวิจัย ผู้พัฒนา ผู้ใช้งาน และหน่วยงานต่าง ๆ ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการร่วมกัน อีกทั้งสามารถนำผลงานที่ตีพิมพ์ไปพัฒนาต่อยอดในระดับท้องถิ่น ระดับสากล และพัฒนาสู่ผลิตภัณฑ์ในเชิงพาณิชย์ได้

        ทางคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับโอกาสจัดงานในครั้งนี้ และทางคณะ ฯ ขอต้อนรับคณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน เข้าสู่เมืองอุบลราชธานี ซึ่งได้ชื่อว่า "อุบลเมืองดอกบัวงาม แม่น้ำสองสี มีปลาแซ่บหลาย หาดทรายแก่งหิน ถิ่นไทยนักปราชญ์ ทวยราษฎร์ใฝ่ธรรม งามล้ำเทียนพรรษา ผาแต้มก่อนประวัติศาสตร์ ฉลาดภูมิปัญญาท้องถิ่น ดินแดนอนุสาวรีย์คนดีศรีอุบล"

        ขอขอบคุณ รองศาสตราจารย์ธรรมรักษ์ ละอองนวล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ที่ให้การสนับสนุนในทุกด้านของการจัดงาน และขอขอบคุณ ศาสตราจารย์ ดร.โกสินทร์ จำนงไทย นายกสมาคม ECTI ที่ให้โอกาสทางคณะ ฯ ในการจัดประชุมวิชาการ ECTI-CARD 2019 หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะได้รับความประทับใจในการจัดงานครั้งนี้และอยู่ในความทรงจำของทุกท่านตลอดไปผู้ช่วยศาสตราจารย์สุระเจตน์ อ่อนฤทธิ์
คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี