=

ความท้าทายและโอกาสจากการบูรณาการเทคโนโลยี IoT และแม่เหล็กไฟฟ้าสำหรับนวัตกรรมไทย 4.0

Challenges and Opportunities in Integrating of IoT and EM for Thailand Innovation 4.0

Session Chair : รศ. ดร.ศราวุธ ชัยมูล (มข.)

                                 Prof. Dr. Sarawuth ChaiMool (KKU)


Abstract : เทคโนโลยี IoT ได้เข้ามามีบทบาทและถูกนำมาประยุกต์ใช้กับโลกปัจจุบันอย่างแพร่หลาย การพัฒนาและการบูรณาการ IoT เข้ากับศาสตร์แขนงต่าง ๆ จึงเป็นเรื่องท้าทาย รวมทั้งเป็นโอกาสให้นักวิจัย นวัตกรในศาสตร์นั้น ๆ ได้มีส่วนของการเข้าร่วมพัฒนาร่วมกับ IoT หนึ่งในศาสตร์นั้นคือ สนามแม่เหล็กไฟฟ้า ดังนั้น ในส่วนของ special session นี้จึงมุ่งเน้น การนำเสนอการบูรณาการเทคโนโลยี IoT และแม่เหล็กไฟฟ้า ไม่ว่าจะเป็นระบบเซนเซอร์ ระบบสื่อสารไร้สายสำหรับ IoT เทคโนโลยีวัสดุทางแม่เหล็กไฟฟ้ารวมทั้งระบบที่เกี่ยวข้องกับ IoT ต่าง ๆ


รายชื่อบทความใน Session

1. IoT บนพื้นฐานระบบควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าในบ้านอัจฉริยะ

Ms. Hiran Rodnuan, Assist. Prof. saravud chanthaket, Assist. Prof. Suratsavadee K. Korkua, Assist. Prof. Jakrawat Budboochu, Dr. Siraporn Sakphrom*


2. Wireless Internet of Things (WIoT) Connectivity and Network Technologies

Assoc. Prof. Sarawuth Chaimool*, Assist. Prof. Kamol Boonlom


3. An Indoor Microgreens Garden Box with Automatic Lighting and Watering Control System using NB-IoT

Ms. Pannika Prathyajuta *


นวัตกรรมเครื่องมือวัดและสมองกลฝังตัวเพื่อเทคโนโลยีการวัดและการควบคุม

Innovative Measuring Instruments and Embedded Systems for Measurement and Control Technology

Session Chair : ผศ.ดร.กฤษณ์ อ่างแก้ว

                                  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ


Abstract : มุ่งเน้นการนำเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดการพัฒนาทางด้านเครื่องมือวัด สมองกลฝังตัว การควบคุม การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน และหัวข้ออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเทคโนโลยีและนวัตกรรม


รายชื่อบทความใน Session

1. Home Surveillance and Notified System by Using Twitter

Assoc. Prof. Krit Angkeaw *


2. การพัฒนาเครื่องวัดอุณหภูมิสำหรับการประกอบหัวอ่านฮาร์ดดิกส์ในเครื่องพาเลทอินไลน์ยูวีเคียว

Ms. Kanokwan Ruangsiri * , Mr. Ati Pongpachamnanwet , Ms. Pornchanok Vanich , Mr. Jakkawat Deeying , Mr. Prathan. Chommuangpuk


3. การพัฒนาระบบแจ้งเตือนการล้มในห้องน้ำผ่านแอปพลิเคชันไลน์

Dr. Teerapong Orachon* , Mr. Preeda Sudajun , Mr. Kit Malawong , Assoc. Prof. Boonruang Wangsilabatra , Assist. Prof. Seksan Chaijit , Dr. Punnavich Phatsornsiri


4. นาฬิกาข้อมือสำหรับช่วยเหลือผู้สูงอายุ

Mr. ณัฐพร พรสวัสดิ์ , Mr. ณัฐภัทร สมบูรณ์สุข , ดลวัฒน์ ณวิพันธ์ , Assoc. Prof. พิพัฒน์ พรหมมี *


5. Indoor Positioning System using Bluetooth Low Energy Technology

Ms. Kanchana Wanatarat , Assoc. Prof. Yuttapong Rangsanseri *


6. ระบบจำลองสังคมไร้เงินสด

Assist. Prof. นภัทร สระเอี่ยม *, Mr. กิตติพงษ์ ทองคงหาญ , Mr. ฐากูร ประถมบุตร , Mr. ณัฐสิทธิ์ เหลืองอุดมชัย


นวัตกรรมเพื่อพลังงานทดแทนและอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ

Innovation for Renewable Energy and Smart Electronics

Session Chair : ผศ. ดร.ดิเรก จันตะคุณ

                                  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาณขอนแก่น


Abstract : มุ่งเน้นงานวิจัยด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้ในงานด้านวิศวกรรมอิเล็กทรอินิกส์ เช่น วิศวกรรมอิเล็กทริอนิกส์ทางการเกษตร การประยุกต์ใช้งานระบบสมองกลฝังตัว การประยุกต์ใช้งานระบบประมวลผลภาพทางการเกษตร การประยุกต์ใช้งานระบบสื่อสาร การประยุกต์ใช้งานในสื่อการเรียนการสอน ด้านนวัตกรรมอิเล็กทรอนิกส์เพื่อพลังงานทดแทน และหัวข้ออื่น ๆ ด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยี

รายชื่อบทความใน Session

1. Implementation Digital Finite Impulse Response Filter via Using FPGA

Thanat Sooknuan *


2. Implementation PID Controller by using FPGA and Applied for Control Speed Motor

Mr. Thanat Sooknuan *


3. PID Temperature Controller for Reflow Oven

Mr. Thanat Sooknuan


4. Design and Implementation of lego EV3 Robotic Arm System

Assist. Prof. Vichupong Wiboonjaruen *


5. Modeling and Implementation of a Chaotic Oscillator by MATLA/Simulink

Assist. Prof. Vichupong Wiboonjaruen *


6. การควบคุมการขึ้น-ลงในแนวดิ่งสำหรับยานยนต์ไร้คนขับ

Mr. Maitree Thumma *


7. The Automatic Control System Design of Rice Seeder for Seeding Trays

Mr. Maitree Thumma *


8. The Design of Enviroment Control System for Indoor Plants Factory

Mr. Maitree Thumma *


9. ระบบควบคุมลูกตุ้มผกผันแบบจุดหมุนเคลื่อนที่บนตัวรถ

Mr. Maitree Thumma *


10. การเพิ่มอัตราขยายของสายอากาศแถวลำดับไมโครสตริปโดยใช้ช่องว่างแถบแม่เหล็กไฟฟ้าสำหรับการประยุกต์

Mr. Thanat Sooknuan *


11. การเพิ่มอัตราขยายของสายอากาศโมโนโพล โดยใช้ช่องว่างแถบแม่เหล็กไฟฟ้า

Mr. Thanat Sooknuan *


12. การเพิ่มอัตราขยายของสายอากาศดิจิตอลทีวี

Thanat Sooknuan *


13. ระบบควบคุมและตรวจสอบสถานะของเครื่องใช้ไฟฟ้าผ่านระบบ iot

Mr. Thanat Sooknuan *


14. A Study in the optimal geometries of ejector by multi-objective evolutionary algorithms

Assist. Prof. Tawatchai Jaruwongwittaya *


15. Application of heat pipe to increase the performance of vapor compression refrigeration system

Mr. Thanat Sooknuan *


16. Effect of Operating Conditions on the Ejector Sizes and Performance of Vapor Compression Refrigeration System Using Ejector as an Expansion Device

Mr. Thanat Sooknuan *


17. แม่แรงไฟฟ้าควบคุมโดยรีโมทไร้สายอัติโนมัติ

Mr. Chaiphan Prakaraphan *


18. เครื่องสีข้าวอเนกประสงค์ขนาดเล็ก

Ms. จินดาพร สืบขำเพชร *


19. เครื่องต้นแบบผลิตปุ๋ยหมักอัตโนมัติจากผักตบชวาด้วยระบบถังปิดเติมอากาศแบบถังหมุน

Mr. ธวัช ธรรมบุตร *


20. การประยุกต์ใช้งานราสเบอรีพายสำหรับนักศึกษาประกาศยบัติวิชาชีพชั้นสูงกรณีศึกษาการสร้างโอห์มดิจิตอลมิเตอร์

Mr. ศราวุฑ คงลำัพันธ์ *


21. การออกแบบชุดสาธิตระบบการทำงานของอินเวอร์เตอร์ที่ให้สัญญาณเอาต์พุตแบบสี่เหลี่ยม

Mr. สิทธิเดช เหล่าจูม *


22. การออกแบบชุดสาธิตระบบการทำงานของอินเวอร์เตอร์เพียวไซน์ แบบ 1 เฟส

Mr. สิทธิเดช เหล่าจูม *


23. การออกแบบชุดสาธิตระบบการทำงานของอินเวอร์เตอร์เพียวไซน์ แบบ 1 เฟส

Mr. สิทธิเดช เหล่าจูม *


24. การพัฒนาชุดสาธิตมอเตอร์ไฟฟ้า

Mr. สุทธิพงษ์ ฟุ้งเดช *


25. เครื่องตัดฟองน้ำแบบอัติโนมัติสำหรับการปลูกพืชไฮโดรโปนิกส์

Mr. สุทธิพงษ์ ฟุ้งเดช *


26. ระบบจำลองการควบคุมอัตโนมัติแบบไร้สายของโครงข่ายการจ่ายน้ำอย่างชาญฉลาดด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพน้ำหนักเฉลี่ยหลายเซ็นเซอร์

Ms. สุภาพร ปานิคม *


27. ระบบเฝ้าระวังการเกิดเชื้อราในดินสำหรับการปลูกมะเขือเทศภายในโรงเรือน โดยใช้เครือข่ายเซนเซอร์ไร้สาย

Mr. kongphope chaarmart *


28. Development of automatic fish feeding machine

Assist. Prof. Sarawoot Boonkirdram *


29. Impulse Voltage Generator

Mr. winai methavithit *


30. ประสิทธิภาพของชุดรับลมจากคอยล์ร้อนของเครื่องปรับอากาศสำหรับการผลิตไฟฟ้า

Yutthasak Todtong *


31. อุปกรณ์ตรวจวัดประสิทธิภาพของแผงโซล่าเซลล์โดยใช้โปรแกรมอาดูโน่

Mr. Aphaiphak Prathumthip *


32. การควบคุมและรายงานความผิดพร่องทางไฟฟ้าของมอเตอร์เหนี่ยวนำสามเฟสผ่านสมาร์ทโฟน

Assist. Prof. choosak kamonkhantithorn * , Mr. anucha linla , Mr. nattaphon thongkumyoo


วิศวกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

Engineering and Industrial Technology

Session Chair : ดร.ณัฐพงศ์ วงศ์พร้อมมูล


Abstract : ได้เน้นการนำเสนอเทคโนโลยี นวัตกรรม และการประยุกต์ใช้งาน ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานในเชิงวิศวกรรม และอุตสาหกรรม อาทิ เทคโนโลยีการเกษตร การประยุกต์ใช้งาน IoT การประยุกต์ใช้งานปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน การประมวลผลภาพ การประยุกต์ใช้งานระบบแบบฝังตัว (Embedded System) และหัวข้ออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานวิศวกรรมและอุตสาหกรรม


รายชื่อบทความใน Session

1. การควบคุมแบบป้อนกลับวงจรทอนแรงดันไฟฟ้าสำหรับการประจุแบตเตอรี่

Mr. Atip Jundee *, Mr. Chinnawat Chansillapakorn


2. การวิเคราะห์เทคนิคการหาตำแหน่งของตำหนิผ้าสำหรับการตรวจสอบคุณภาพในระบบการทำงานแบบเวลาจริง

Dr. Thummaros Rugthum *, Mr. Trirat Promboot


3. เทคโนโลยี IoT สำหรับตู้ปลูกผักออร์แกนิคในครัวเรือน

Ms. ณัฐวดี สวัสดี *, Ms. ดลญาฉัตร พฤกษ์เย็นกรกุล , Ms. เวณิกา สายทอง , Ms. Kantida Pancharoen


4. การประยุกต์ใช้ข้อมูลจาก IoT กับ ปัญญาประดิษฐ์ เพื่อเรียนรู้พฤติกรรมการใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้า

Dr. Natapong Wongprommoon *, Mr. Paweenwat Natpracha , Mr. Ronnaporn Boonrut , Mr. Virachai Kueankaew , Mr. Hatsawat Khantayapiratkul


5. การพัฒนาเครื่องซีลถุงแบบสุญญากาศสำหรับผลิตภัณฑ์ชุมชน กรณีศึกษาการบรรจุข้าวอินทรีย์

Mr. Chaliew Ketkaew *


6. ช้อนรักษาความเสถียรสำหรับผู้ป่วยโรคพาร์กินสัน

Mr. ณรงค์ศักดิ์ มโนสิทธิชัย *, Mr. กรวิชญ์ เชื้อทอง , Ms. กัญญารัตน์ คำราม , Ms. กุลสตรี จีราพันธุ์


7. Four-Wheels Wall-Climbing Robot

Phamorn Silapan *


8. การกำหนดค่าพารามิเตอร์ที่เหมาะสมของอัลกอริทึมอาณานิคมผึ้งประดิษฐ์สำหรับปัญหาการหาค่าที่เหมาะสมแบบตัวแปรต่อเนื่อง

Assist. Prof. Aphirak Khadwilard *


9. การประยุกต์ใช้แลปวิวควบคุมอุปกรณ์นิวแมติกส์ไฟฟ้าทำงานแบบต่อเนื่องเมื่อไม่มีสัญญาณไฟไม่สู้กัน

Mr. ekbodee muangklang *


10. Development of potential reading of students with visually impaired using the standardization with electronic media EPUB 3

Mr. Kunanon Somkham * , Mr. Thummanoon Hwanchaeam , Mr. Chanakan Jaiyen , Assist. Prof. Rapeepan Kaewon


11. Programming of Testing the Temperature and Soil Moisture for Intelligent Farming Using Growing of Organic Vegetables

Mr. Jirasak Wongbongkotpaisan * , Ms. Rattanaporn Angkanarungrat , Ms. Onnicha Saetang , Assist. Prof. Rapeepan Kaewon


เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและคุณภาพชีวิตของมนุษย์

Technology and Innovation for Local Community Development and Human Quality of Life

Session Chair : ผศ.นนทรัฐ​ บำรุงเกียรติ

                                 สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี​ จังหวัดลพบุรี


Abstract : การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหา​ของชุมชนท้องถิ่นทั้งภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม​ โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน​ เช่น​ นักเรียน​ นักศึกษา​ อาจารย์ นักวิจัย​ ในพื้นที่​เพื่อตอบโจทย์ความต้องการที่จะพัฒนาชุมชนท้องถิ่นของตนเองอย่างแท้จริงรวมถึงการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษย์ในด้านต่างๆ​ เช่น​ การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อแก้ปัญหาหรือช่วยดูแลด้านสุขภาพ​ ช่วยเหลือและดูแลผู้สูงอายุ​ แก้ปัญหาความเท่าเทียมทางสังคมของผู้พิการ​ เป็นต้น

รายชื่อบทความใน Session

1. The real-time patient-elderly falls monitoring system by Gaussian Distribution Function using Dynamic time warping pattern recognition

Mr. Thanat Kanadee *, Mr. Pipatpong Sommawang


2. Application of heat-induction technique for silver screening

Mr. Anusorn raothao *


3. การเพิ่มปริมาณออกซิเจนในน้ำด้วยปั้มพลังงานแสงอาทิตย์

Dr. Chaowat - Euafua *


4. ระบบควบคุมน้ำดื่มเพื่อสุขภาพ

Dr. Chaowat - Euafua *


5. ตู้เก็บยาอัจฉริยะสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการทางสายตา โดยใช้เทคโนโลยีอาร์เอฟไอดี

Mr. Thanat Kanadee * , Mr. Pipatpong Sommawang


6. โปรแกรมประยุกต์การตรวจจับสีวัตถุในภาพสำหรับผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็น

Dr. Punnarai Siricharoen * , Mr. Wisarut Kongsakdinasarn , Ms. Chanidapa Sawangsawai , Mr. Sanhanut Janwibool


7. โปรแกรมประยุกต์บนเว็บสำหรับการวิเคราะห์ลักษณะนิสัยจากภาพโครงหน้าและเทคโนโลยีการตรวจจับใบหน้า

Ms. Arisa Suksomjaipak *


8. เครื่องตัดสายรัดพลาสติกกึ่งอัตโนมัติสำหรับงานสานไม้กวาดทางมะพร้าวของ ชุมชนวัดสะพานอิฐ ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี

Mrs. wadeenat wannasawaskul *


9. ผลการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง นิติกรรม ประกอบการเรียนรายวิชากฎหมายธุรกิจ ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

Ms. Benjapron Boonsayomphu *


10. โปรแกรมช่วยแปลอักษรเบรลล์สำหรับครูผู้สอนที่มีผู้เรียนเป็นผู้พิการทางสายตา

Mr. Nontarat Bumrungkiat *


11. แอปพลิเคชันเพื่อเช็คราคารับซื้อข้าวเปลือกของโรงสีข้าวในเขตอำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์

Mr. Piyawat Adthajak *


เทคโนโลยีการวัดขั้นสูง และนวัตกรรมไอที 4.0

Advanced Measurement Technology and IT innovation 4.0

Session Chair : ดร. วีณา จันทร์รัชชกูล

                                 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี


Abstract : การนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวัน ทั้งในด้านการวัดและทดสอบแบบอัตโนมัติเพื่อความรวดเร็วในการจัดการเครื่องมือและข้อมูลในห้องปฏิบัติการ ทั้งด้านการสื่อสารด้านความถี่ต่างๆ เช่น ความถี่เสียง วิทยุและไมโครเวฟ ยังรวมถึงการประยุกต์การวัดขั้นสูงทางด้านเชิงกล มิติ แสงและอุณหภูมิ นอกจากนี้บทความที่เกี่ยวข้องในกลุ่มนี้ยังรวมถึงการประยุกต์ใช้โปรแกรมทางไอทีในการช่วยสำหรับการสื่อสาร ทั้งระหว่างบุคคลและบุคคล บุคคลและเครื่องมือ เครื่องมือและเครื่องมือ เช่น การสื่อสารเพื่อช่วยผู้บกพร่องทางการฟังด้วยภาษามือ และการสื่อสารเพื่อการตรวจสอบควบคุมอุณหภูมิและความชื้นแบบเฝ้าติดตาม เป็นต้น

รายชื่อบทความใน Session

1. แอปพลิเคชันแนะนำภาษามือผ่านคำสั่งเสียงในหมวดหมู่การทักทายเบื้องต้น

Ms. อนันตา สาโรวาท * , Ms. สุภาภร จันพา , Dr. วีณา จันทร์รัชชกูล , Assist. Prof. บุรัสกร อยู่สุข


2.เกมส์ช่วยสอนตรรกในการเขียนโปรแกรม

Mr. ภูริวัฒน์ วรรณะ * , Mr. จัตุวัฒน์ หงส์ขันทอง , Dr. วีณา จันทร์รัชชกูล


3. แอพพลิเคชั่นตรวจจับความชื้นและอุณหภูมิอัตโนมัติ (prototype สำหรับห้องเย็น)

*


4. โปรแกรมสำหรับจัดการตรวจวัดเครื่องมือวัดผ่าน labview

*


5. ระบบการแสดงผลข้อมูลอุณหภูมิแบบเรียลไทม์

Mr. อาทิตย์ เชื้อหอม * , Dr. วีณา จันทร์รัชชกูล


เทคโนโลยีสำหรับเมืองอัจฉริยะ

Technology for Smart City

Session Chair : บริบูรณ์ ดีกา

                                 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี


Abstract : การประยุกต์เทคโนโลยีดิจิทัลหรือข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสารในการเพิ่มประสิทธิและคุณภาพของบริการชุมชน เพื่อช่วยในการลดต้นทุน และลดการบริโภคของประชากร โดยยังคงเพิ่มประสิทธิภาพให้ประชาชนสามารถอยู่อาศัยได้ในคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เพื่อให้เกิดชุมชนเมืองที่อำนวยความสะดวกแก่ผู้อยู่อาศัยและได้รับคุณภาพในการใช้ชีวิตที่สูง เป็นเมืองที่น่าอยู่อาศัย และมีการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่น้อยที่สุดอย่างมีประสิทธิภาพ

รายชื่อบทความใน Session

1. แอพพลิเคชั่นสนับสนุนเส้นทางการจำหน่ายข้าว

Mr. Piyawat Adthajak*


2. ระบบควบคุมความชื้นของผิวดินสำหรับการเกษตร

Mrs.Wajiraporn Prachumrak*


3. การพัฒนาระบบแจ้งเตือนการรับบริจาคโลหิตในกรณีฉุกเฉิน กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

Mr. ณัฐวัตร คมเฉียบ * , Ms. รัตน์ชฎาพร ศรีสุระ


Data Analytics/Visualization


Session Chair : รศ.ดร.เอกรัฐ บุญเชียง

                                 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


Abstract : เป็นศาสตร์ของการวิเคราะห์ ข้อมูลต่าง ๆ จาก Big data เพื่อช่วยในด้านธุรกิจ หรือตามวัตถุประสงค์ อื่นๆ ที่ต้องการ ซึ่งเริ่มต้น จากความสามารถของเราในการนําข้อมูลหล่าน้ัน มาให้อยู่ในรูปแบบที่พร้อมจะประมวลผลได้โดย เทคโนโลยีหรือชุดคําสั่งและแบบจําลองที่สร้างขึ้น เพื่อนําข้อมูลที่ได้ผ่านการวิเคราะห์แล้วมาใช้ หรือ แปลความหมายโดยบุคคลที่ได้รับการฝึกอบรมการใช้เทคโนโลยีเหล่านั้น Data Visualization เป็นการศึกษาการนำเสนอข้อมูลเชิงภาพ ข้อมูลที่นำเสนอนั้นอาจจะผ่านการทำ Data Analytics มาแล้วความหมายของข้อมูลจะถูกออกแบบ ผ่านรูปแบบแผนผัง ข้อมูลจะถูกนำเสนอในเชิงปริมาณดูน่าสนใจ เข้าใจง่าย เห็นภาพรวมได้ชัดเจน ง่ายต่อการจดจำ และนิยมนำมาใช้ประกอบในการรายงาน การวิเคราะห์ สรุปผล กล่าวคือ “การทำให้ข้อมูลเชิงปริมาณแสดงเป็นรูปภาพ"

รายชื่อบทความใน Session

1. การคัดแยกเชื้อเพลิงการเผาไหม้โดยใช้กล้องตรวจจับความร้อน

Mr. ธีรพงศ์ สือจันทรา* , Prof. โกสินทร์ จำนงไทย


การจัดการและการควบคุมระบบกักเก็บพลังงานแบตเตอรี่ในสมาร์ทกริด


Session Chair : ผศ.ดร. จงลักษณ์ พาหะซา (มพ.)

Abstract : การเพิ่มขึ้นของแหล่งจ่ายพลังงานทดแทนแบบกระจาย (Distributed renewable energy resources: RES) ในสมาร์ทกริด เช่น การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม และการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ทำให้ความสำคัญของการจัดการและการควบคุมระบบกักเก็บพลังงาน (Energy storage system: ESS) มีความสำคัญมากยิ่งขึ้น เนื่องจาก ค่าใช้จ่ายในการลงทุนของระบบกักเก็บพลังงานแบตเตอรี่มีราคาแพง และต้องได้รับการพิจารณาเป็นอันดับแรกเมื่อต้องติดตั้งระบบกักเก็บพลังงานแบตเตอรี่ในสมาร์ทกริด นอกจากนี้ การจัดการที่ชาญฉลาดของระบบกักเก็บพลังงาน จะสามารถเพิ่มอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ได้ ในอีกด้านหนึ่ง การควบคุมที่เหมาะสมของระบบกักเก็บพลังงาน ก็ยังสามารถเพิ่มประสิทธิ์ภาพการบริการเสริมให้แก่สมาร์ทกริด เช่น การควบคุมความถี่โหลดและการควบคุมแรงดัน

การประยุกต์ใช้งานระบบควบคุมอัตโนมัติเพื่อประเทศไทย 4.0


Session Chair : ดร. ธนกร เจณณวาสิน

                                 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี


Abstract :

วิศวกรรมศึกษาและการจัดการเรียนรู้เทคโนโลยี

Engineering Education and technology learning management


Session Chair : รศ.ดร.ธเนศ ธนิตย์ธีรพันธ์

                                 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี


Abstract :

Other Spacial Topic

รอการ Update เร็วๆนี้