=

การประชุมวิชาการ ECTI-CARD 2019 ครั้งที่ 11


4 - 7 มิถุนายน พ.ศ. 2562         “นวัตกรรมและเทคโนโลยี 4.0 เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศไทยอย่างยั่งยืน” จัดโดย คณะเทคโนโลยี อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี และสมาคมวิชาการไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ โทรคมนาคมและสารสนเทศประเทศไทย ระหว่างวันที่ 4 - 7 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ณ จังหวัดอุบลราชธานี มีจุดมุ่งหมายหลักของการจัดงานเพื่อรวบรวบผลงานวิจัย งานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และการพัฒนาเชิงประยุกต์ รวมถึงเพื่อ เปิดโอกาสให้นักวิจัย ผู้พัฒนา ผู้ใช้งาน และหน่วยงานต่าง ๆ ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการร่วมกัน อีกทั้งสามารถนำผลงานที่ตีพิมพ์ไปพัฒนาต่อยอดในระดับท้องถิ่น ระดับสากล และพัฒนาสู่ผลิตภัณฑ์ในเชิงพาณิชย์ได้ ซึ่งบทความที่ส่งมานั้นจะได้รับการพิจารณาคุณภาพและความสมบูรณ์ของงานโดยผู้ทรงคุณวุฒิ บทความที่ได้รับการคัดเลือก และได้นำเสนอในที่ประชุม ECTI-CARD 2019 จะได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่อง ECTI-CARD (ECTI-CARD Proceedings) ซึ่ง สามารถสืบค้นได้จากฐานข้อมูลของสมาคม ECTI

ส่งบทความฉบับสมบูรณ์
5 มกราคม 2562
5 กุมภาพันธ์ 2562
17 กุมภาพันธ์ 2562
ประกาศผลการพิจารณา
18 มีนาคม 2562
1 เมษายน 2562
ส่งต้นฉบับเพื่อตีพิมพ์
26 เมษายน 2562
วันจัดประชุมวิชาการ
4-7 มิถุนายน 2562

412 Likes

37 Comments

หัวข้อบทความที่เกี่ยวข้อง • Topic Conferrence

 • กลุ่มที่ 1   การเกษตรอัจฉริยะ อุตสาหกรรม การเกษตร

 • กลุ่มที่ 2   เทคโนโลยีชีวภาพ การแพทย์ วิทยาศาสตร์กายภาพ วิทยาศาสตร์การกีฬา

 • กลุ่มที่ 3   การประหยัดพลังงาน การจัดการพลังงาน บ้านอัตโนมัติ

 • กลุ่มที่ 4   การเรียนการสอนทางไกล การศึกษาบันเทิง คอมพิวเตอร์ แอนิเมชัน

 • กลุ่มที่ 5   การกู้ภัย ระบบเตือนภัย และ พยากรณ์

 • กลุ่มที่ 6   การสื่อสาร การสนับสนุนผู้ใช้ตามบ้าน เครือข่ายสังคม เครือข่ายไร้สาย

 • กลุ่มที่ 7   การขนส่ง การควบคุมจราจร การจัดการอุตสาหกรรม

 • กลุ่มที่ 8   ธุรกิจการธนาคาร การท่องเที่ยว และการโรงแรม

 • กลุ่มที่ 9   ระบบความปลอดภัย การควบคุมการเข้าถึง การยืนยันตัวตน ระบบตรวจจับ

 • กลุ่มที่ 10   มาตรวิทยา การวัดและควบคุม

 • กลุ่มที่ 11   วิศวกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

 • กลุ่มที่ 12   STEM เทคโนโลยีการศึกษา

 • กลุ่มที่ 13   หัวข้ออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องSpecial Sessions


ข้อเสนอสำหรับเซสชันพิเศษจากผู้เขียนที่ต้องการมีส่วนร่วมใน ECTI CARD 2019   << รายละเอียดเพิ่มเติม >>


อัตราค่าลงทะเบียนสำหรับการประชุมวิชาการ ECTI-CARD 2019* Early-bird Registration:      ลงทะเบียนและชำระค่าลงทะเบียนภายใน 19 เมษายน 2562    30 เมษายน 2562

** On-site Registration:      ลงทะเบียนและชำระค่าลงทะเบียนระหว่างวันที่ 20 เมษายน 2562    1 พฤษภาคม 2562 ถึง วันที่ 4 มิถุนายน 2562

หมายเหตุ
1.   ทุกบทความที่ได้รับการตอบรับให้นำเสนอในการประชุมวิชาการ จะต้องลงทะเบียนและชำระค่าลงทะเบียน (Regular หรือ Student) ภายในวันที่ 19 เมษายน 2562 30 เมษายน 2562 เพื่อยืนยันการเข้าร่วมนำเสนอบทความและตีพิมพ์ลงใน Proceeding
2.   Regular, Regular (ECTI-Member), Student, Student (ECTI-Student-Member) สามารถเข้าร่วมการนำเสนอผลงาน ชมการสาธิตผลงานและงานแสดงต่างๆ และจะได้รับ Abstract Proceeding, Coffee-break, Lunch, Welcome reception (5 มิ.ย. 2562), Dinner banquet (6 มิ.ย. 2562)
3.   Accompany สามารถเข้าร่วมฟังการนำเสนอผลงาน ชมการสาธิตผลงานและงานแสดงต่างๆ และจะได้รับ Coffee-break, Lunch, Welcome reception (5 มิ.ย. 2562), Dinner banquet (6 มิ.ย. 2562)
4.   บัตรเพิ่มเติมสำหรับ Dinner banquet สามารถติดต่อซื้อได้ที่โต๊ะลงทะเบียนในวันงาน (เด็กความสูงน้อยกว่า 120 ซม. ไม่ต้องใช้บัตร Dinner banquet)

อุบลราชธานี

อุบลเมืองดอกบัวงาม แม่น้ำสองสี มีปลาแซ่บหลาย หาดทรายแก่งหิน ถิ่นไทยนักปราชญ์ ทวยราษฎร์ใฝ่ธรรม
งามล้ำเทียนพรรษา ผาแต้มก่อนประวัติศาสตร์ ฉลาดภูมิปัญญาท้องถิ่น ดินแดนอนุสาวรีย์คนดีศรีอุบล